تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور18
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور5653
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان16959
fa_IRفارسی