بررسی تحلیلی سازمان های غیرانتفاعی برتر جهان در زمینه فقرزدایی و توسعه

سازمان های غیرانتفاعی این مزیت را دارند که می توانند محل های خاصی را برای پروژه های نوآورانه شان انتخاب کنند و طول مدتی که از پروژه حمایت می کنند را نیز از قبل مشخص نمایند. به این ترتیب آنها می توانند بر برخی از مشکلات و محدودیت هایی که دولت ها در اجرای چنین پروژه هایی با آن مواجه هستند، فائق بیایند. همچنین سازمان های غیرانتفاعی با توجه به برتری که نسبت به بوروکراسی بخش دولتی در اجرای سریع اقدامات دارند، می توانند به عنوان پایلوت پروژه های بزرگ دولتی عمل نمایند.

مقدمه

تعریف سازمان غیرانتفاعی

نقش سازمان های غیرانتفاعی

انواع سازمان های غیرانتفاعی

رتبه بندی سازمان های غیرانتفاعی

رتبه بندی 500 سمن برتر

رتبه بندی 100 غیرانتفاعی برتر در اینترنت

بیانیه های چشم انداز و مأموریت مؤسسات غیرانتفاعی برتر

رتبه 1 از ده غیرانتفاعی برتر: براک

رتبه 2  از 10 غیرانتفاعی برتر: بنیاد گرامین

رتبه 3  از 10 غیرانتفاعی برتر: آکومن

رتبه 4  از 10 غیرانتفاعی برتر: آکسفام

رتبه 5  از 10 غیرانتفاعی برتر: امداد اسلامی در سراسر جهان

رتبه 6  از 10 غیرانتفاعی برتر: موسسه بین المللی معلولیت

رتبه 7  از 10 غیرانتفاعی برتر: لندِسا

رتبه 8  از 10 غیرانتفاعی برتر: صندوق یک هکتاری

رتبه 9  از 10 غیرانتفاعی برتر: کالج پابرهنگان

رتبه 10  از 10 غیرانتفاعی برتر: آشوکا

تجربه شکست 1: اعتبارات خرد در اندونزی

تجربه شکست 2: اعتبارات خرد در آفریقای جنوبی

تجربه شکست 3: از بین رفتن یک کسب و کار کوچک که در ابتدا موفق بود

تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت موسسات غیرانتفاعی

برخی مشکلات موسسات غیرانتفاعی و خیریه ایران در کسب رتبه های برتر جهانی

پیشنهادات برای اتقای کیفی و کمی فعالیت های بنیاد برکت

منابع

fa_IRفارسی