تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور19
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور13286
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان39858
fa_IRفارسی