نظامنامه و دستورالعمل های انجام پروژه های مطالعاتی

کمیته بر این باور است که تعیین فرآیند انجام پروژه های مطالعاتی به صورت دقیق و در قالب مراحل و گام هایی مشخص، ضمن استانداردسازی اقدامات، موجب ارتقای صحت، پایایی و روایی نتایج و دستاوردهای پروژه می شود. بنابراین ضرورت دارد پیش از اجرای هر پروژه، گام ها و فعالیت های تبیین پروژه و برنامه ریزی آن مورد توجه قرار گیرد و به صورت مستمر، انطباق اجرای پروژه با اهداف و نتایج مورد انتظار پایش شود. در چنین شرایطی می توان دستیابی به نتایج را امری ممکن دانست.

fa_IRفارسی