هدف از این مطالعه، سطح بندی، طبقه بندی و پهنه بندی بخش های محروم کشور با استفاده از شاخص های محیطی، اجتماعی–فرهنگی و اقتصادی و شاخص های ترکیبی توسعه است. این شاخص برای رتبه بندی بخش های محروم بر اساس سطوح مختلف توسعه یافتگی به کار برده شده است و با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی تلاش شده تا به سطح بندی توسعه یافتگی بخش های محروم کشور در راستای سیاست گذاری مطلوب توسعه منطقه ای اقدام شود.

انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی کشور مفید واقع شده و مسیر توسعه و عدالت اجتماعی خصوصا در مناطق محروم کشور را هموارتر سازد.

پهنه بندی مناطق محروم

توسعه مناطق

منطقه بندی

شاخص سازی

سطح بندی

پتانسیل ها

پیشگفتار

سخن آغازین

فصل اول : اصول و مبانی سطح بندی و پهنه بندی مناطق

 • مقدمه

2-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

3-1- مناطق و محدوده های مورد مطالعه

4-1- مبانی و مفاهیم

5-1- فرایند سنجش سطوح توسعه مناطق

6-1- مدل ها و روش های سطح بندی و پهنه بندی مناطق

7-1- معرفی مدل ها و روش های ارزیابی و سطح بندی مناطق و روش منتخب

8-1- فرایند ارزیابی و سطح بندی بخش های محروم کشور با روش منتخب

فصل دوم: شاخص ها و معیارها

 • تعیین شاخص ها و معیارهای طبقه بندی مناطق
  • تعیین شاخص ها و معیارهای محیطی جهت طبقه بندی و پهنه بندی مناطق تا سطح بخش

2-1-2- تعیین شاخص ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی جهت طبقه بندی و پهنه بندی مناطق تا سطح بخش

3-1-2- تعیین شاخص ها و معیارهای اقتصادی و زیرساخت های مرتبط جهت طبقه بندی و پهنه بندی مناطق تا سطح بخش

فصل سوم: سطح بندی و طبقه بندی مناطق محروم کشور

 • – 1- سطح بندی و پهنه بندی مناطق محروم با مدل انتخابی
 • سطح بندی و پهنه بندی بخش های محروم کشور بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی محیطی
 • سطح بندی و پهنه بندی بخش های محروم کشور براساس امتیاز شاخص ترکیبی اجتماعی-فرهنگی
 • سطح بندی و پهنه بندی بخش های محروم کشور براساس امتیاز شاخص ترکیبی اقتصادی و پشتیبان تولید
 • تعیین پهنه های مورد مطالعه براساس کل شاخص ها (ترکیب کلیه شاخص های محیطی، اقتصادی و اجتماعی) تا سطح بخش و ارائه جداول و نقشه های مربوطه
 • مجموع امتیاز شاخص ترکیبی کل به تفکیک هر یک از 564 بخش محروم کشور

فصل چهارم: پتانسیل ها و مزیت های نسبی

 • 1- مقدمه

4- 2- مزیت های نسبی استان ها به تفکیک بخش های محروم

4- 2- 1- مزیت های نسبی مناطق محروم استان آذربایجان شرقی به تفکیک بخش

4- 2- 2- مزیت های نسبی مناطق محروم استان آذربایجان غربی به تفکیک بخش

فهرست

پیشگفتار

سخن آغازین

فصل اول: اصول و مبانی سطح بندی و پهنه بندی مناطق

فصل دوم: شاخص ها و معیارها

فصل سوم: سطح بندی و طبقه بندی مناطق محروم کشور

فصل چهارم: پتانسیل ها و مزیت های نسبی

پیوست ها

فهرست منابع

fa_IRفارسی