تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور59
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور11713
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان35139
fa_IRفارسی