استقرار طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت

20 آبان ماه 1400

استان خراسان رضوی شهرستان خواف

بخش مرکزی

روستای محمدآباد و بقسانی

بازدید استقرارمشاغل اجتماع محور اشتغال پایدار

تسهیلگر:فروزان صفی زاده

مجری:مهدی توانا

fa_IRفارسی