تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور20
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور4965
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان14895
fa_IRفارسی