وضعیت صندوق های پشتیبان کسب و کار و فرآیند اعطای تسهیلات خرد و متوسط طرح آسمان در شهرستان های راور و نهبندان

پیاده سازی طرح آسمان (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در شهرستان های راور و نهبندان از ابتدای تبرماه سال 1397 با شناسایی روستاهای هدف (روستاهای بالای 70 خانوار) و همگام با فرآیند شناسایی و گزینش تسهیلگران محلی آغاز شد. با برگزاری کارگاههای آموزشی تسهیلگری اقتصادی و اجتماعی در مرداد و شهریور سال 1397، تسهیلگران طرح آمادگی ورود به میدان و مهارت انجام وظایف محوله را پیدا کردند. فرآیند ورود به روستاها و بسیج و همراه سازی جامعه محلی از ابتدای مهرماه سال 1397 و پس از جلسه با مقامات محلی در محل فرمانداری شهرستان ها و جلسه با معتمدین و فعالان روستاهای دو شهرستان آغاز شد.

1- مراحل و دستاوردهای طرح آسمان در شهرستان های راور و نهبندان

2- وضعیت گروههای توسعه و صندوق های پشتیبان کسب و کار

3- فرایند سپرده گذاری اعضای صندوق های پشتیبان کسب و کار

4- فرایند تأمین مالی اعضای صندوق های پشتیبان کسب و کار

fa_IRفارسی