مهمترین اهداف این کتاب، ارتقای کارایی، روزآمدسازی و افزایش سطح دانش، نگرش، توانایی ها، مهارت ها و بهبود بهره وری کنشگران طرح های اشتغال زایی اجتماع محور می باشد. مقصود از کنشگران، تمام عوامل مؤثر در فرآیند ایجاد و توسعه اشتغال اعم از دست اندرکاران، حامیان و بهره برداران از همکاران ستادی بنیاد برکت، مقامات و مدیران محلی و منطقه ای، پشتیبان ها، سازمان های مردم نهاد، مجریان، تسهیلگران تا متقاضیان طرح های اشتغال زایی می باشد.

علاوه بر موارد فوق، شیوه جذب مجریان و تسهیلگران؛ آموزش تسهیلگری اقتصادی-اجتماعی و سنجش اثربخشی آموزش در این کتاب استاندارد گردیده است که می تواند مورد استفاده و بهره برداری سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه فقرزدایی و محرومیت زایی قرار گیرد.

ابزارهای نوین آموزشی

آیین نامه آموزشی

استاندارد آموزشی

آزمون های روان شناختی

دوره های آموزشی

مجریان

تسهیلگران

نظارت بر آموزش

داوطلبان تسهیلگری

مقدمه

بخش اول: آیین نامه آموزش کنشگران طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

بخش دوم: دستورالعمل برگزاری آزمون داوطلبان تسهیلگری طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

بخش سوم: دستورالعمل اجرای مصاحبه داوطلبان تسهیلگری طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

بخش چهارم: دستورالعمل برگزاری کانون ارزیابی شایستگی مجریان طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

بخش پنجم: دستورالعمل سنجش اثربخشی آموزش کنشگران طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

بخش ششم: کاربرگ های گواهینامه های آموزشی

fa_IRفارسی