کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت، به منظور محرومیت زدایی مناطق محروم و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی، آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت را با عنوان اختصاری «آفتاب» با رویکرد توسعه پایدار روستایی، تدوین و به تصویب رسانده است.

«آفتاب» مجموعه ای متشکل از دستورالعمل اجرایی، رویه های زیرساختی و نیز نظام مدیریتی است که با نگاهی جامع به دنبال ایجاد توازن میان انسان، محیط و فعالیت های اقتصادی است.

بر اساس «آفتاب» بنیاد با ایفای نقش تسهیلگری و با مشارکت جوامع محلی، به شناسایی ظرفیت های توسعه ای و بسیج منابع می پردازد و مردم را در فرآیندهای آموزشی، تصمیم گیری مشارکتی، ایجاد و یا توسعه کسب و کار، خوداتکایی، ایجاد همبستگی اجتماعی و رشد جمعی همراهی می نماید.

فقرزدایی

توسعه پایدار

توانمندسازی

پیوستگی اجتماعی

معیشت پایدار

مشارکت جوامع محلی

تسهیلگری

امکان سنجی

توان افزایی

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: مبانی نظری

بخش دوم: آیین نامه «آفتاب»

بخش سوم: پیوست ها

بخش چهارم: ساختار الگوسازی

fa_IRفارسی