مستند حاضر با عنوان «آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی» که به اختصار «آسمان» نامیده می شود از جمله طراحی هایی است که در مقیاس شهرستان به تنظیم رابطه میان متغیرهای اصلی اثرگذار بر امر فقرزدایی می پردازد و نویدبخش حرکت به سمت ارتقای سطح معیشت در دامنه ای گسترده و در شکلی پایدار می باشد.

در تبیین مفهوم «آسمان» و گستره آن چنین می توان بیان داشت که از جمله رویکردهای فراگیر و مؤثر در امر فقرزدایی، رویکرد معیشت پایدار به عنوان رویکردی برگرفته از تفکر سیستمی است. این رویکرد، به عوامل مؤثر بر فقر در هر محیط توجه کرده و پس از سنجش میزان اثر هر یک از عوامل، بر عواملی تمرکز می نماید که بیشترین اثرگذاری را بر وضعیت بوجود آمده، داشته و دارند.

طرح آسمان

معیشت پایدار

اشتغالزایی

فقرزدایی

تأمین مالی خرد

گروههای توسعه

کسب و کارهای خانگی

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی

بخش اول: مبانی نظری

بخش دوم: آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی

بخش سوم: پیوست ها

بخش چهارم: منابع

fa_IRفارسی