تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور28
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور10222
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان30666
fa_IRفارسی