تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور39
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور7996
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان23988
fa_IRفارسی