طرح «سحاب»، با محوریت کمک و همیاری برای بهبود، کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی–اجتماعی مناطق محروم و روستایی کشور با انتخاب و اهلیت سنجی افراد، آموزش آن ها، تأمین مالی طرح های اشتغال زایی، ایجاد فرصت های شغلی بر اساس ظرفیت های فردی و محیطی، پشتیبانی از نهاده های تولید، بازاریابی محصولات و نظارت بر استمرار و پایداری مشاغل، بدنبال افزایش درآمد، ارتقای سطح معیشت و استانداردهای زندگی خانوارهای مناطق محروم و روستایی است.

توسعه روستایی

فقرزدایی

محرومیت زدایی

سرمایه انسانی

توان افزایی

مردم محوری

کسب و کار

اجتماع محور

نهاده های تولید

مهارت آموزی

وام قرض الحسنه

پیشگفتار

بخش اول: مبانی نظری

رویکرد معیشت پایدار
چارچوب مفهومی توسعه مناطق محروم و روستایی برکت
تأمین مالی خرد
چارچوب مفهومی طرح سحاب
بخش دوم : آئین نامه اجرایی طرح سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت (سحاب)

مقدمه

فصل اول: اهداف و راهبردهای اصلی

فصل دوم: تعاریف و اختصارات

فصل سوم: جامعه هدف، دامنه مکانی و زمانی

فصل چهارم: مسئولیت اجرا و نظارت

فصل پنجم: مراحل اصلی اجرا

فصل ششم – ساختار اجرایی

بخش سوم: پیوست ها

بخش چهارم: منابع

arالعربية